-
-

Положення про старост Зноб-Новгородської селищної ради

Положення
про старосту Зноб-Новгородської селищної ради
Преамбула

Це положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України  визначає статус старости, його повноваження та  відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1.  Староста села  (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села (сіл),  яке перебуває у складі  Зноб-Новгородської селищної   ради.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости  є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села  затверджується  Зноб-Новгородською селищною  радою. 

1.1.4. Перелік населених пунктів  Зноб-Новгородської селищної ради,  в яких  запроваджується посада старости, затверджується  селищною радою. В населеному пункті,  який є адміністративним центром  Зноб-Новгородської селищної  ради, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету  Зноб-Новгородської селищної ради.

1.1.7. Староста здійснює свої повноваження на постійній основі.

1.1.8. Дотримується режиму роботи, правил внутрішнього розпорядку, діловодства встановлених селищною радою.

1.1.9. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення здійснюється Зноб-Новгородською селищною радою.

1.1.10. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету Зноб-Новгородської селищної ради.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади  у складі  Зноб-Новгородської селищної  ради в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень селищної ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Зноб-Новгородської селищної ради та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (села ), де за рішенням  селищної ради  проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4. Повноваження старости починаються з моменту оголошення відповідною територіальною  комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та принесенням ним присяги такого змісту:

 "Усвідомлюючи свою    високу    відповідальність,    урочисто  присягаю,  що буду вірно  служити  громаді  та  народові  України, неухильно  дотримуватися  Конституції  України та законів України,  сприяти втіленню їх у  життя,  охороняти  права, свободи  і  законні  інтереси  громадян,  сумлінно виконувати свої посадові обов'язки" .

Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

1.2.5. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

1.2.6. У разі неможливості здійснення своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого своїм рішенням призначає сесія Зноб-Новородської селищної ради. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону.

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Зноб-Новгородської селищної ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Зноб-Новгородської селищної ради та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування селищної ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень (при наявності рішення суду, що набуло законної сіли). Таке рішення Зноб-Новгородської селищної рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального  складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Зноб-Новгородської селищної ради:

1) голова Зноб-Новгородської селищної ради;

2) постійні комісії селищної ради;

3) виконавчий комітет селищної ради;

4) загальні збори членів відповідної внутрішньої громади.

1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на загальних зборах виборців відповідної внутрішньої громади двома третинами голосів присутніх.

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1.  Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села, селища) територіальної громади  у виконавчих органах  Зноб-Новгородської селищної ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Зноб-Новгородської селищної ради  та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села);

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету  Зноб-Новгородської селищної ради  з питань діяльності на території відповідного населеного пункту (села) виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

5) заповнення типових форм первинної облікової документації.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території внутрішньої громади;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Зноб-Новгородської селищної ради та цим Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, Статуту Зноб-Новгородської селищної  ради, Регламенту Зноб-Новгородської селищної ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з селищною радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, селищного голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту  (села) Зноб-Новгородської селищної ради, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням селищною радою, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів селищної ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним у Статуті Зноб-Новгородської селищної ради графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади  з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту  (села) селищної ради, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Зноб-Новгородської селищної ради та їхнім посадовим особам,  передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою  відповідного населеного пункту  (села) Зноб-Новгородської селищної ради, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених Статутом  селищної ради   контрольних заходів на території відповідного населеного пункту  (села) Зноб-Новгородської селищної ради (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту  (села) Зноб-Новгородської селищної ради громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  селищної ради  правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території  відповідного населеного пункту  (села) Зноб-Новгородської селищної ради;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту  (села) Зноб-Новгородської селищної ради;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села) Зноб-Новгородської селищної ради дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати  інформацію до Реєстру об’єктів власності Зноб-Новгородської селищної  ради щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села) громади.

16) періодично звітувати (не менш як один раз на рік) перед виконавчим комітетом Зноб-Новгородської селищної ради, зборами членів відповідної внутрішньої громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом Зноб-Новгородської селищної ради, про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом Зноб-Новгородської селищної  ради, іншими актами її органів;

18) виконувати поточні доручення Зноб-Новгородської селищної ради  та її виконавчого комітету, селищного голови, звітувати про їх виконання;

19) вчинення нотаріальних дій;

20) видавати та завіряти підписом довідки на території відповідної громади.

2.1.4. Староста має право:

1)  офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Зноб-Новгородської селищної ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях селищної ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких  розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Зноб-Новгородської селищної ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території селищної ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту  (села) Зноб-Новгородської селищної ради;

3) погоджувати проекти рішень Зноб-Новгородської селищної ради  та її виконавчого комітету щодо майна селищної ради, розташованого на території відповідного населеного пункту  (села) селищної ради;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Зноб-Новгородської селищної ради  з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів селищної ради загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Зноб-Новгородської селищної ради  питання про необхідність проведення  перевірок  з  питань, віднесених  до  компетенції  ради та її органів, діяльності підприємств,  установ  і  організацій розташованих на території відповідного населеного пункту  (села) селищної ради незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до  п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося  порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту  (села) Зноб-Новгородської селищної ради;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Зноб-Новгородської селищної ради, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту  (села) селищної ради;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту  (села) Зноб-Новгородської селищної ради.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності та інші питання організації діяльності старости визначаються Зноб-Новгородською селищною радою  та її виконавчим комітетом.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.2. Староста щороку звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної внутрішньої громади або у інший спосіб, визначений Статутом  Зноб-Новгородської селищної ради.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Зноб-Новгородкої селищної ради  староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед  Зноб-Новгородською селищною  радою  та внутрішньою громадою.

3.2.2 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

3.2.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

3.2.4. при використанні у своїй роботі печатки несе персональну відповідальність за її збереження та використання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27листопада 1998 року №1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»

Секретар селищної   ради                                                                   М.Г.Срібний

 

У разі звільнення з посади старости у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає селищний голова об’єднаної територіальної громади. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної селищної ради, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь