-
-

Довідка про консультації до проекту «Внесення змін до Генерального плану смт Зноб-Новгородське та розробки проекту Генерального плану с. Кустине і с. Люте Середино-Будського району Сумської області»

Дата: 28.03.2019 13:28
Кількість переглядів: 857

Додаток 6
до  методичних рекомендацій із здійснення
стратегічної екологічної оцінки документів
державного планування

 

Довідка про  консультації до проекту «Внесення змін до Генерального плану смт Зноб-Новгородське та розробки проекту Генерального плану с. Кустине і с. Люте Середино-Будського району Сумської області»

 

№ з/п

Уповноважений орган

Редакція частини проекту ДДП/звіту  про СЕО, до якого  вислов-лено зауваження (пропозиції)

Зауваження (пропозиція)

Спосіб врахування

Обґрунтування

1

2

3

4

5

6

До  проекту ДДП

1.

Департамент екології та  при-родних ресурсів Сумської обласної державної адмі-ністрації

Розділ 3.14. «Охорона навколишнього природного  середовища»

    У паперовому вигляді пояснювальна записка та графічні матеріали надані частково, що є порушенням вимог статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі Закон).  Надати містобудівну документацію у паперовому вигляді у повному складі (у тому числі скориговану пояснювальну записку)

Враховано частково

   Відповідно першої частини  статті  2  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», стратегічна екологічна  оцінка  проекту не передбачається*. 

2.

    SWOT-аналіз існуючого стану розвитку та наявних ресурсів здійснений частково та представлений у пояснювальній записці у фрагментарному вигляді, «нульовий» варіант альтернативних рішень не розглянутий, заходи моніторингу наслідків виконання рішень генерального плану  не розроблені, що є порушенням вимог статті 11 Закону    Врахувати зауваження та пропозиції Держдепартаменту до заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки надані листом від 10.12 2018 №01-17/3062 в тому числі щодо розгляду «нульового» варіанту, альтернативних проектних рішень та розроблення заходів моніторингу наслідків виконання рішень містобудівної документації 

Враховано

    Внесені зміни в розділ 3.14 пункти 6,7,8,9

3.

Департамент екології та  при-родних ресурсів Сумської обласної державної адмі-ністрації

Розділ 3.14. «Охорона навколишнього природного  середовища»

    Інформація наведена в пунктах  2,3,5,9,11 розділу 3.14 пояснювальної записки (далі ПЗ), не відповідає змісту, передбаченому вказаними пунктами. Зокрема у пункті 2 вказаного розділу ПЗ відсутня інформація па підставі якої стверджується про задовільний стан довкілля та здоров’я населення. Привести інформацію наведену в пунктах 1,2,3,4,5,6,8,9,11 розділу 3.14 пояснювальної записки у відповідність до вимог статті 11 Закону та заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Враховано

Внесені зміни в розділ 3.14 пункт 1,2,3,4,5,6,8,9,11.

4.

     Інформація наведена в пункті 1 «Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування» розділу 3.14 ПЗ, не повністю відповідає змісту, передбаченому вказаним пунктом

Враховано

 Внесені зміни в розділ 3.14 пункт 1

5.

     Інформація наведена в пункті 4 «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» розділу 3.14 ПЗ не відповідає змісту, передбаченому вказаним пунктом, та заяві про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Враховано

   Внесені зміни в розділ 3.14 пункт 4.

6.

     Інформація наведена в пункті 6 «Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових» розділу 3.14 ПЗ не відповідає змісту, передбаченому вказаним пунктом та статтею 11 Закону

Враховано

  Внесені зміни в розділ 3.14 пункт 6

7.

     Відповідно до пункту 7 розділу 3.14 ПЗ озеро Зноб-Новгородське використовується для зрошення та обводнення сільськогосподарських угідь. При цьому

Враховано

Внесені зміни в розділ 3.14 пункт 7.

 

Департамент екології та  при-родних ресурсів Сумської обласної державної адмі-ністрації

Розділ 3.14. «Охорона навколишнього природного  середовища»

зрошувальний водопровід на картографічну основу не нанесений, місце та обсяг забору води не вказані

Враховано

 

8.

     Інформація наведена в пункті 8 «Обґрунтування  виправданих альтернатив» розділу 3.14 ПЗ, не відповідає змісту, передбаченому вказаним пунктом та статтею 11 Закону. Звертаємо вашу увагу на те, що відсутність розгляду альтернатив є порушенням вимог статей  10, 11 Закону.

Враховано

    Внесені зміни в розділ 3.14 пункт 8.

9.

     Надана суперечлива інформація щодо дебіту артезіанських свердловин у пункті 2.6 ПЗ та у пункті 3.10 ПЗ. Дебіти кожної свердловини окремо не вказані

Враховано

   Інформація щодо дебіту у пункті 2.6 та 3.10  ПЗ відко-ригована

10.

     У розділі 2.7 ПЗ не вказане місце вивезення нечистот з вигрібних ям садибної забудови

Враховано

У розділі 2.7 ПЗ  вказане місце вивезення нечистот

11.

    Надана недостовірна інформація щодо поводження з твердими побутовими відходами у розділі 2.7 ПЗ та  розділі 3.10 ПЗ

Враховано

  Інформація у розділі 2.7 ПЗ та  розділі 3.10 ПЗ приведена у відповідність.

12.

    Надана суперечлива інформація про підтоплення у розділі 2.8 ПЗ, розділі 3.14 ПЗ та розділі 2.5 ПЗ

Враховано

   Інформація про підтоплен-ня приведена у відповідність

13.

     Надана недостовірна інформація щодо викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а саме: у

Враховано

Інформація щодо викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розділі 2.8 ПЗ  відкоригована.

розділі 2.8 ПЗ  зазначено, що на території смт. Зноб-Новгородське відсутні виробничі підприємства, які забруднюють атмосферне повітря, в той час як відповідно до генерального плану (основного креслення) в існуючих межах населеного пункту наявні підприємства. На генеральному плані санітарно-захисні зони вказані не для всіх суб’єктів господарювання.   

   На схему існуючих плану-вальних обмежень та схему  проектних планувальних обмежень генеральний план (основне креслення) нанесені санітарно-захисні зони  всіх суб’єктів господарювання (існуючих і запроектованих)

     Нанести на схему існуючих планувальних обмежень, проектних планувальних обмежень генеральний план

 

(основне креслення) санітарно-захисні зони  всіх суб’єктів господарювання (існуючих і запроектованих)

 

14.

Департамент екології та  при-родних ресурсів Сумської обласної державної адмі-ністрації

Розділ 3.14. «Охорона навколишнього природного  середовища»

    Загальні потреби у водопостачанні, вказані у розділах 3.10 та 3.16 ПЗ не відповідають розрахунковим даним розділу 3.10. Відсутній розрахунок обсягів водопостачання та водовідведення па перспективну кількість населення

Враховано

Загальні потреби у водопостачанні, вказані у розділах 3.10 та 3.16 ПЗ, відкориговані

15.

     Надана суперечлива інформація щодо водовідведення у пункті 7 розділу 3.14 ПЗ

Враховано

 Інформація щодо водовідве-дення відкоригована

16.

     Надана суперечлива інформація по об’єктам природно-заповідного фонду у пункті 4 розділу 3.14 ПЗ та пункті 7 цього ж розділу

Враховано

 Пункти 4  та 7 розділу 3.14 ПЗ зкориговані, об’єкти природно-заповідного фонду в селищі відсутні

17.

    В пояснювальній записці уточнити інформацію щодо загального дебіту задіяних артезіанських свердловин, способу поводження з твердими побутовими відходами, наявності підтоплень (у разі наявності – нанести на картографічну основу) , наявності джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на проектованій території, системи водовідведення, наявності об’єктів природно-заповідного фонду та можливого впливу на них

Враховано

В пояснювальну записку внесені зміни і доповнення

18.

    Нанести на картографічну основу  (відповідні графічні матеріали проекту) зрошувальний водопровід від озера Зноб-Новгородське .В пояснювальній записці вказати річний обсяг забору води та суб’єктів  господарювання, що використовують зазначений водний об’єкт . Враховуючи маловодність, замученість та заболочення озера надати рекомендації щодо проведення оцінки впливу на довкілля діяльності його використанню в якості джерела водопостачання для зрошування

Враховано

В проект внесені зміни.     Використання озера  Зноб-Новгородське в якості джерела водопостачання для зрошування не передба-чається.

19.

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Розділ 3.14. «Охорона навколишнього природного середовища»

Пропонуємо розробити заходи по забезпеченню населення питною водою гарантованої якості та лабораторного моніторингу в обсязі, передбаченому

Враховано

В розділ 3.10 , підпункт «водопостачання» поясню-вальної записки внесені доповнення

20.

ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»   Визначити у населених пунктах місця для розташування полігонів твердих побутових відходів

Враховано

Передбачено в розділі 3.10 підпункт «санітарна очистка»  пояснювальної записки

*    Відповідно до першої частини   статті   2 Закону  України  «Про стратегічну екологічну оцінку»  зазначений закон  регулює відносини  у  сфері  оцінки  наслідків  для  довкілля та поширюється  на  документи  державного  планування  виконання  яких передбачатиме   реалізацію  видів   діяльності   (або   які   містять  види  діяльності  та  об’єкти),   щодо   яких  законодавством

передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

   Проект «Внесення змін до Генерального плану смт. Зноб-Новгородське та розробку Генерального плану с. Кустине і с. Люте Середино-Будського району Сумської області»  не  містить   існуючих  та    проектних об’єктів та  видів планованої діяльності  першої та другої категорії, визначених відповідно другою і третьою частинами статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля,  та  щодо яких  законодавством необхідне  здійснення процедури екологічної оцінки впливу на довкілля.

   При відсутності існуючих та  проектних об’єктів та  видів планованої діяльності  першої та другої категорії, визначених другою і третьою частинами статті 3 Закону «Про оцінку впливу на довкілля», для об’єктів містобудування, відповідно першої частини  статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», процедура екологічної оцінки впливу на довкілля  не проводиться. 

   Існуючих та    проектних об’єктів та  видів планованої діяльності  першої та другої категорії, визначених відповідно другою і третьою частинами статті 3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» , які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, та щодо яких законодавством необхідне  здійснення процедури екологічної оцінки впливу на довкілля, на території смт. Зноб-Новгородське та с. Кустине і с. Люте, проектом «Внесення змін до Генерального плану смт. Зноб-Новгородське та розробку Генерального плану с. Кустине і с. Люте Середино-Будського району Сумської області» не передбачено.

    Селищний голова     П.В. Гончаров


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь