-
-

Про встановлення ставок єдиного податку на тери-торії Зноб-Новгородської селищної ради на 2020 рік

Дата: 01.05.2019 09:00
Кількість переглядів: 678

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відділом фінансів, економічного розвитку та інвестицій Зноб-Новгородської селищної ради підготовлено проект рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Зноб-Новгородської селищної ради на 2020 рік».
З повним текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися на офіційному сайті Зноб-Новгородської селищної ради – https://zn-otg.gov.ua/ (розділ – «Архів документів» – «Регуляторні акти» – «Оприлюднення проектів регуляторних актів: (повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу)»).
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою публічного громадського обговорення, удосконалення проекту рішення, урахування інтересів суб’єктів господарювання та громадськості, просимо зауваження і пропозиції до проекту рішення надсилати в письмовому вигляді протягом 30 днів (до 01 червня 2019 року) з моменту оприлюднення на сайті Зноб-Новгородської селищної ради проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу до відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій Зноб-Новгородської селищної ради за адресую: 
41022, смт Зноб-Новгородське, вул. Шкільна, 3,  (електронна адреса в мережі Інтернет – e-mail:  04391279@mail.gov.ua, znobagromada@gmail.com, контактний телефон: 0968100822) та до Державної регуляторної служби України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 (електронна адреса в мережі Інтернет – e-mail:  inform@dkrp.gov.ua).
 


Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
єдиного податку на території
Зноб-Новгородської селищної ради
на 2020рік

Положення про єдиний податок

1.    Загальні положення 
1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності ? особливий ме-ханізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих по-датків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
1.2. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно об-рати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає встановле-ним вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначено-му главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами і доповнен-нями.
2.     Платники податку
2.1. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему опода-ткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного пода-тку:
2.1.1. перша група ? фізичні особи ? підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з тор-говельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;
2.1.2. друга група ? фізичні особи ? підприємці, які здійснюють господар-ську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року ві-дповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебу-вають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання неру-хомого майна (група 70.31 класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2005 – далі КВЕД), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачан-ня, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних мета-лів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключ-но до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
2.1.3. третя група ? фізичні особи ? підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових від-носинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг дохо-ду не перевищує 5 000 000 гривень;
2.1.4. четверта група ? сільськогосподарські товаровиробники, у яких час-тка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;
2.1.5. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудо-вих відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не врахову-ються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період". 
При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України зі змінами і доповнен-нями.
2.1.6. Сільськогосподарські товаровиробники враховують підпункти  291.4.1.-291.4.7.  статті 291 Податкового кодексу України зі змінами і доповнен-нями.
2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарюван-ня, визначені пунктами 291.5-291.51 статті 291 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
2.3. Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
2.4. Для цілей цього додатку під побутовими послугами населенню, які на-даються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються види послуг, визначені пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
3. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного подат-ку першої - третьої груп встановлено статтею 292 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
4. Об’єкт та базу оподаткування для платників єдиного податку четвер-тої групи визначено статтею 2921 Податкового кодексу України зі змінами і до-повненнями.
5. Ставки та порядок обчислення податку
5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працезда-тних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (зві-тного) року (далі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки), з розрахунку на календарний місяць.
5.2. Встановити  :

5.2.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи:

№ 
п/п    Види послуг     Ставка, %
1    Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках    10
2    Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням    10
3    Послуги з ремонту взуття    10
4    Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням    10
5    Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням    10
6    Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням    10
7    Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням    10
8    Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовлен-ням    10
9    Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням     10
10    Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням    10
11    Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів    10
12    Виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням    10
13    Послуги з ремонту трикотажних виробів    10
14    Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням    10
15    Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів    10
16    Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовлен-ням    10
17    Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів    10
18    Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням    10
19    Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів    10
20    Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням    10
21    Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за інди-відуальним замовленням    10
22    Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури    10
23    Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів    10
24    Послуги з ремонту годинників    10
25    Послуги з ремонту велосипедів    10
26    Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів    10
27    Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням    10
28    Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та ме-таловиробів    10
29    Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням    10
30    Послуги з ремонту ювелірних виробів    10
31    Прокат речей особистого користування та побутових товарів    10
32    Послуги з виконання фоторобіт    10
33    Послуги з оброблення плівок    10
34    Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів    10
35    Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів    10
36    Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням    10
37    Послуги перукарень    10
38    Ритуальні послуги    10
39    Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством    10
40    Послуги домашньої прислуги    10
41    Послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням    10

5.2.2. Ставки єдиного податку для платників  другої групи :

№  п/п    Види послуг та господарської діяльності    Ставка, %
1.    Роздрібний продаж товарів     10
2.    Оптовий продаж товарів    10
3.    Діяльність у сфері ресторанного господарства    10
4.    Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням    10
5.    Послуги з ремонту взуття    10
6.    Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням    10
7.    Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням    10
8.    Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням    10
9.    Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням    10
10.    Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовлен-ням    10
11.    Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням    10
12.    Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням    10
13.    Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів    10
14.    Виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням    10
15.    Послуги з ремонту трикотажних виробів    10
16.    Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням    10
17.    Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів    10
18.    Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовлен-ням    10
19.    Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів    10
20.    Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням    10
21.    Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів    10
22.    Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням    10
23.    Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за інди-відуальним замовленням    10
24.    Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і 
відеоапаратури    10
25.    Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів    10
26.    Послуги з ремонту годинників    10
27.    Послуги з ремонту велосипедів    10
28.    Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів    10
29.    Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням    10
30.    Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та ме-таловиробів    10
31.    Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням    10
32.    Послуги з ремонту ювелірних виробів    10
33.    Прокат речей особистого користування та побутових товарів    10
34.    Послуги з виконання фоторобіт    10
35.    Послуги з оброблення плівок    10
36.    Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів    10
37.    Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів    10
38.    Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням    10
39.    Послуги перукарень    10
40.    Ритуальні послуги    10
41.    Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством    10
42.    Послуги домашньої прислуги    10
43.    Послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням    10
44.    Будівництво    10
45.    Ремонт обчислювальної техніки      10
46.    Діяльність наземного транспорту    10
47.    Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції    10
48.    Виробництво харчових продуктів, напоїв    10
49.    Послуги камери збереження    10
50.    Виготовлення штучних квітів із тканини, паралону, паперу тощо    10
51.    Виготовлення похоронних вінків    10
52.    Ксерокопіювання    10
53.    Виготовлення акваріумів, кліток та риболовецьких знарядь    10
54.    Пошиття кімнатного взуття та бурок    10
55.    Розведення і реалізація акваріумних рибок    10
56.    Розведення і реалізація співучих та декоративних птахів    10
57.    Реалізація зоокормів та мотиля    10
58.    Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги    10
59.    Репетиторство, друкарські і палітурні роботи    10
60.    Ветеринарна практика    10
61.    Видавництво періодичних видань    10
62.    Комп’ютерні ігри    10
63.    Художньо-оформлювальні роботи    10
64.    Діяльність у сфері інформатизації    10
65.    Автостоянки    10
66.    Інші види не передбачені даним переліком    10
5.3  Для  платників єдиного податку третьої та четвертої груп, визначених в підпункті 2.1.3, 2.1.4 пункту 2 цього додатку,  встановлюється відсоткові став-ки відповідно статті 293  Податкового кодексу України зі змінами і доповнення-ми.
5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного подат-ку першої-третьої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного в підпунктах 2.1.1- 2.1.3 пункту 2 цього додатку;
2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у ре-єстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу ХІV Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від впро-вадження діяльності яка не передбачена у підпунктах 2.1.1 або 2.1.2 пункту 2 цього додатку.
5.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
5.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, вста-новлений Податковим кодексом України для відповідної групи таких платників єдиного податку.
5.7. Єдиний податок для платників першої групи обчислюється шляхом множення встановленої ставки податку на розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) ро-ку, для платників другої групи єдиний податок обчислюється шляхом множення встановленої ставки податку на розмір мінімальної заробітної плати, визначеної чинним законодавством на 1 січня податкового (звітного) року.
Єдиний податок для третьої групи платників обчислюється шляхом мно-ження ставки податку на обсяг отриманого доходу за відповідний звітний період.
6. Податковий (звітний) період
6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку пер-шої, другої та четвертої груп є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподар-ських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.
Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.
6.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного подат-ку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом Украї-ни зі змінами і доповненнями, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується остан-нім календарним днем останнього місяця такого періоду. 
6.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підпри-ємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного подат-ку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) пе-ріод починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. 
Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господа-рювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ста-вки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звіт-ний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація. 
6.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорга-нізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, насту-пного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зо-бов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування. 
6.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вва-жається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації та-кого припинення.
6.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси. 
7. Порядок нарахування та строки сплати податку 
7.1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
7.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої та другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
7.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
7.4. Сплата єдиного податку першої-третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
7.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використову-ють працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
7.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого підпун-кту 7.1 та підпункту 7.5 пункту 7 цього додатку, підлягають зарахуванню в ра-хунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають по-верненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України зі змінами і доповненнями.
7.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачу-ється протягом 10 (десяти) календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
7.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження госпо-дарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нарахо-вуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення держав-ної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням кон-тролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нарахо-вуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.
7.9. Платники єдиного податку четвертої групи обчислюють та сплачують єдиний податок відповідно до пункту 295.9 статті 295 Податкового кодексу Ук-раїни зі змінами і доповненнями.
8. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку про-водиться відповідно до статті 296 Податкового кодексу України зі змінами і до-повненнями.
9. Всі інші норми щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначені статтями 297-299 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
10. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до По-даткового Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також своєчасність подання податкових декларацій.
11. Контроль за повнотою справляння, правильністю і своєчасністю пере-рахування єдиного податку до місцевого бюджету ОТГ здійснюється контро-люючим органом.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь