-
-

Завдання соціально-економічного розвитку за галузями (сферами діяльності)

Дата: 05.01.2021 09:41
Кількість переглядів: 1182

1.3.         Завдання соціально-економічного  розвитку за галузями (сферами діяльності)

Заходи з реалізації завдань соціально-економічного  розвитку Зноб-Новгородської селищної територіальної громади у 2021 році, визначених у даному підрозділі, містяться в додатку 1 до Програми.

1.3.1.      Фінансові та матеріальні ресурси Зноб-Новгородської селищної ТГ

1.3.1.1.   Бюджет

Мета діяльності у 2021 році: формування достатніх фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Основними завданнями діяльності є:

 • забезпечення виконання запланованих показників дохідної частини бюджету ТГ;
 • підвищення рівня платіжної дисципліни за рахунок посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • забезпечення збалансованості бюджету ТГ (максимальне вирівнювання потреб видаткової частини бюджету до можливостей дохідної частини);
 • підвищення ефективності управління наявним фінансовим ресурсом та контролю за його використанням;
 • забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, ОМС та виконання заходів, передбачених цільовими (комплексними) програмами;
 • забезпечення публічності та прозорості бюджетного процесу.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • поліпшення адміністрування місцевих податків і зборів та забезпечення позитивної динаміки їх надходжень;
 • зміцнення фінансової спроможності бюджету Зноб-Новгородської селищної ТГ;
 • реалізація заходів щодо виконання дохідної частини бюджету Зноб-Новгородської селищної ТГ;
 • визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері видатків бюджету з метою підвищення стандартів життя і рівня добробуту громадян;
 • удосконалення системи результативних показників у рамках застосування програмно - цільового методу під час складання та виконання бюджету з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;
 • застосування ефективних методів економії бюджетних коштів та запровадження дієвих заходів з енергозбереження;
 • забезпечення дотримання  вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України (врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами);
 • вдосконалення форм доступу до інформації про бюджет, залучення мешканців ТГ до участі у бюджетному процесі: проведення консультацій з громадськістю (електронні консультації та громадські слухання), реалізація громадського (партиципаторного) бюджету);
 • підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету.

Очікувані результати 

 • забезпечення виконання запланованих показників дохідної та видаткової частини бюджету ТГ.

1.3.1.2.   Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини

Управління об’єктами комунальної власності

Мета діяльності у 2021 році: підвищення ефективності утримання та використання комунального майна, створення передумов для забезпечення стабільного надходження коштів в бюджет ТГ. 

Основними завданнями діяльності є:

 • забезпечення оперативного управління та ефективного використання комунального майна з метою виконання запланованих показників доходної частини бюджету ТГ від надходжень за оренду та відчуження комунального майна;

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • здійснення постійного аналізу використання комунального майна та внесення пропозицій щодо підвищення його ефективності;

Очікувані результати

Забезпечення надходжень коштів до бюджету ТГ від приватизації комунального майна та плати за оренду комунального майна.

Земельні відносини

Мета діяльності у 2021 році: підвищення ефективності управління та використання земель комунальної власності, створення передумов для забезпечення стабільного надходження коштів в бюджет ТГ.

Основними завданнями діяльності є:

 • збільшення доходної частини бюджету ТГ за рахунок надходжень від плати за землю та виконання планових показників по надходженнях від продажу землі;
 • посилення контролю за використанням земель територіальної громади.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • проведення нормативної грошової оцінки земель;
 • проведення інвентаризації земель, залучення фізичних та юридичних осіб до оформлення правовстановлюючих документів на землю, сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки до бюджету ТГ;
 • проведення процедури земельних торгів (аукціонів) для отримання права власності та оренди на земельні ділянки (вільні від забудови);
 •  перегляд ставок та пільг земельного податку відповідно до змін у Податковому Кодексі України.

Очікувані результати

 • збільшення надходжень  до бюджету ТГ від плати за землю.

1.3.1.3.   Діяльність ОМС та підприємств комунальної форми власності

Мета діяльності у 2021 році: надання своєчасних та якісних послуг із забезпечення життєдіяльності громади, зокрема, у сфері житлово-комунального господарства.

Основними завданнями діяльності є:

 • зменшення рівня збитковості, забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств громади;
 • забезпечення надання якісних послуг підприємствами;
 • зміцнення матеріально-технічної бази підприємств.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • оптимізація витрат підприємств;
 • фінансова підтримка підприємств, зокрема за рахунок надання пільг;
 • залучення ресурсів, інвестицій на розвиток та поліпшення матеріально-технічної бази підприємств;
 • збільшення частки обсягів надання послуг населенню та стороннім організаціям в загальному обсязі доходу (виручки) підприємств.

Очікувані результати

 • забезпечення надходжень податку на прибуток та чистого прибутку.

1.3.2.      Реальний сектор економіки та інфраструктура

1.3.2.1.   Промисловість

Мета діяльності у 2021 році: підвищення конкурентних можливостей промислового виробництва, розширення ринків збуту, задоволення потреб внутрішнього ринку за рахунок місцевого виробництва; модернізація виробництва, широке запровадження нових технологій, забезпечення робочими місцями жителів територіальної громади.

Основними завданнями діяльності є:

 • створення умов для збереження економічного потенціалу громади;
 • залучення інвесторів у промисловість громади;
 • переорієнтація на нові ринки збуту продукції;
 • нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості, застосування нових технологій та адаптація до вимог європейських стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • модернізація, реконструкція, введення нових промислових потужностей, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції;
 • поглиблення кооперованих зв'язків підприємств та організацій (в тому числі бюджетних установ) з науковими установами для модернізації виробництв, запровадження енергозберігаючих технологій та підготовки висококваліфікованих кадрів;
 • адаптація продукції місцевих товаровиробників до вимог європейських стандартів і норм.

Очікувані результати

   Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції.

1.3.2.2.   Інвестиційна діяльність та проєкти розвитку

Мета діяльності у 2021 році:  створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку громади, коштів з альтернативних джерел для фінансування інвестиційних проєктів розвитку ТГ.

Основними завданнями діяльності є:

 • формування, просування та популяризація іміджу Зноб-Новгородської громади як інвестиційно привабливої громади, підвищення конкурентоспроможності;
 • залучення інвестицій у розвиток інфраструктури;
 • сприяння створенню сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку громади;
 • підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів щодо інвестиційних можливостей та умов провадження інвестиційної діяльності в громаді;

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • поширення інформації про інвестиційну привабливість, інвестиційний потенціал громади та муніципальну підтримку інвестиційних проєктів, в т.ч. під час ярмарок, виставок та інших представницьких інвестиційних заходів;
 • налагодження співпраці з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями в напрямку залучення кредитних, грантових та інших альтернативних ресурсів для реалізації проєктів розвитку громади;
 • моніторинг інформаційних ресурсів щодо актуальних конкурсних та інших пропозицій, що надають змогу залучити кошти міжнародних проєктів, фондів, організацій тощо на реалізацію проєктів розвитку громади;
 • ефективна реалізація інвестиційних проєктів, в т.ч. проєктів розвитку громади;
 • формування та регулярне оновлення портфелю інвестиційних пропозицій;
 • участь у навчальних семінарах, тренінгах, форумах, круглих столах з питань вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи із залучення інвестицій;
 • збільшення у 2021 році обсягу прямих інвестицій в економіку громади;
 • розширення можливостей фінансування інвестиційних проєктів розвитку громади завдяки залученню коштів з альтернативних джерел (кредити, гранти тощо);
 • підвищення рівня проінформованості потенційних інвесторів про інвестиційні пропозиції та можливості громади.
    1. Розвиток підприємництва та регуляторна політика

Мета діяльності у 2021 році: створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, вдосконалення механізму співпраці виконавчих органів Зноб-Новгородської селищної ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва, забезпечення надання адміністративних послуг та дозвільних процедур.

Основними завданнями діяльності є:

 • поліпшення бізнес-клімату, сприяння розширенню міжрегіональних зв’язків;
 • надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього бізнесу за рахунок коштів бюджету ТГ;
 • забезпечення ефективної роботи центру надання адміністративних послуг та дозвільних процедур, розширення сфери застосування ІТ-технологій при отриманні документів дозвільного характеру та ліцензій.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 •  фінансова підтримка, яка спрямована на виділення коштів, передбачених в бюджеті ТГ на відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва;
 •  сприяння участі суб’єктів господарювання в ділових переговорах, бізнес-зустрічах, форумах, семінарах, конференціях та ви ставкових заходах;
 • реалізація заходів цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності;
 • удосконалення роботи електронної черги та запровадження електронного документообігу;
 • розширення переліку адміністративних послуг: послуг РАЦС, МРЕУ тощо.

Очікувані результати

 • збільшення кількості великих, середніх та малих підприємств;
 • збільшення обсягів реалізованої продукції великими, середніми та малими підприємствами;
 • збільшення обсягу надходжень до бюджету ТГ єдиного податку;
 • доступність отримання фахових та всебічних консультацій та адміністративних послуг в ЦНАПі, прозорість отримання послуг - відповідно підвищення популяризації ЦНАПу серед мешканців громади, зменшення проявів корупції.
    1. Будівництво, містобудування та житлова політика

Мета діяльності у 2021 році: будівництво, реконструкція об’єктів соціально-культурного значення; здійснення містобудівної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації: генерального плану громади, плану зонування території громади та детальних планів територій; покращення житлових умов населення.

Основними завданнями діяльності є:

  • деталізація положень плану зонування території громади шляхом розроблення та затвердження детальних планів територій громади;
  • забезпечення загальної доступності містобудівної документації;
  • організація обліку, збереження пам'яток архітектури;
  • належне розміщення елементів благоустрою, рекламних засобів, тимчасових споруд, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення тощо.

Шляхи виконання поставлених завдань:

  • моніторинг реалізації положень Генерального плану громади щодо розвитку об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури громади;
  • будівництво, реконструкція об’єктів комунальної власності за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету ТГ.

Очікувані результати

 • збільшення обсягу виконаних будівельних робіт;
 • забезпечення обліку пам'яток архітектури громади та занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
    1. Енергозбереження

Мета діяльності у 2020 році: створення умов для ефективного споживання енергоресурсів, скорочення витрат на енергоспоживання в муніципальному секторі, в першу чергу в бюджетних установах соціально-культурної сфери.

Основними завданнями діяльності є:

 • забезпечення економного споживання води та енергоресурсів в закладах бюджетної сфери, що утримуються за рахунок бюджету ТГ;
 • створення комфортних умов перебування у приміщеннях закладів та установ соціально-культурної сфери громади;
 • реалізація комплексу заходів щодо підвищення енергоефективності в муніципальному секторі, в першу чергу в бюджетній сфері, спрямованих на зниження питомого споживання енергії;
 • забезпечення формування нових стереотипів поведінки і мотивацій, націлених на раціональне та екологічно відповідальне використання енергії у мешканців громади;

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • забезпечення ефективної  роботи системи енергоменеджменту в бюджетній сфері відповідно до міжнародного стандарту  ISO 5001:2018;
 • розробка енергоефективних проєктів та залучення на їх реалізацію кредитних коштів, коштів міжнародної фінансової донорської допомоги;
 • розробка сертифікатів енергоефективності для будівель бюджетної сфери;
 • розробка механізмів стимулювання до впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних закладах;
 • забезпечення реалізації проєктів;
 • залучення кваліфікованих виконавців будівельних робіт, технічного нагляду до виконання енергозберігаючих заходів;
 • врахування вимог енергоефективності при проєктуванні капітальних ремонтів та реконструкцій об’єктів бюджетної сфери;
 • створення демонстраційних проєктів на прикладі комплексно термомодернізованих об’єктів;
 • розвиток професійного потенціалу та поширення кращих практик впровадження енергозберігаючих заходів;
 • формування системи інформаційної та освітньої підтримки діяльності в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності;

Очікувані результати

 • раціональне споживання енергоносіїв в бюджетних установах соціально-культурної сфери громади, покращення мікроклімату у приміщеннях до нормативних показників.
    1. Споживчий ринок

Мета діяльності у 2021 році: задоволення попиту споживачів в різноманітних товарах та послугах, підтримка місцевих товаровиробників, сприяння підвищенню якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, побутових послуг.

Основними завданнями діяльності є:

 • створення необхідних умов для забезпечення високої культури обслуговування населення у підприємствах торгівлі та ринках громади;
 • підвищення рівня освіченості населення з питання захисту прав споживачів;
 • впорядкування здійснення  сезонної роздрібної  торгівлі;
 • впровадження в громаді державної політики щодо упорядкування продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • надання своєчасної інформаційної та методичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності сфери торгівлі;
 • висвітлення в засобах масової інформації та на сайті Зноб-Новгородської селищної ради  актуальних питань у сфері захисту прав споживачів;

Очікувані результати

 • підвищення культури обслуговування населення в роздрібній торговельній мережі та при наданні побутових послуг;
 • насиченість споживчого ринку високоякісними товарами;
    1. Житлово-комунальне господарство

Мета діяльності у 2021 році: здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення громади в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів, підтримка розвитку різних форм самоорганізації населення.

Основними завданнями діяльності є:

 • забезпечення стабільної роботи, належного рівня та якості послуг в  житлово-комунальному господарстві;
 • поліпшення стану вулично-дорожньої мережі, системи вуличного освітлення, зеленого господарства та інших об’єктів благоустрою;
 • поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційного господарства;
 • вдосконалення існуючої системи збору та розширення існуючих площ для утилізації ТПВ;
 • поліпшення стану благоустрою сільських територій ТГ.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території скверів та парків громади: відновлення зелених насаджень, улаштування пішохідних доріжок, відновлення освітлення, встановлення лавок та урн;
 • забезпечення безаварійного руху транспорту, безпеки руху пішоходів за рахунок проведення капітального ремонту прибудинкових доріг, проїздів до об’єктів соціальної інфраструктури та тротуарів;
 • реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі;
 • проведення капітального, поточного ремонту системи вуличного освітлення;
 • продовження роботи щодо створення ОСН та ОСББ;
 • опрацювання питання можливості будівництва сміттєпереробного міні заводу;
 • подальше запровадження системи роздільного збору ТПВ; впровадження схеми санітарної очистки;
 •  нове будівництво полігону  для складування твердих побутових відходів;
 • реконструкція та капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення, очисних споруд;

Очікувані результати

 • реконструкція/капітальний ремонт;
 • збільшення кількості контейнерів для роздільного збору ТПВ
 • реконструкція/капітальний ремонт мереж водопостачання та мереж водовідведення.

1.3.3.      Соціальний та гуманітарний розвиток

1.3.3.1.   Зайнятість населення та ринок праці

Мета діяльності у 2021 році: реалізація чинного законодавства щодо забезпечення соціального захисту населення від безробіття.

Основними завданнями діяльності є:

 • сприяння громадянам у підборі підходящої роботи, включаючи елементи рекрутингу;
 • надання роботодавцям послуг з добору працівників;
 • участь в організації  проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру;
 • сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності;
 •  участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, профілактика настання страхового випадку;
 • організація підготовки,  перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці;
 • проведення професійної орієнтації населення;
 •  реалізація заходів сприяння зайнятості, у т.ч. заходи для внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • проведення аналізу стану ринку праці, прогнозування та оцінка впливу на ринок праці політики у сфері зайнятості;
 • застосування новітніх підходів в роботі служби зайнятості для задоволення потреб сучасного ринку праці шляхом ефективної рекрутингової діяльності;
 • створення умов та сприяння підвищенню конкурентоспроможності робочої сили та зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місця у пріоритетних видах економічної діяльності та при працевлаштуванні безробітних з числа громадян, що мають додаткові гарантії;
 • надання соціального захисту громадян, у т. ч. осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції, у разі настання безробіття;
 • забезпечення індивідуального супроводу окремих категорій безробітних;
 • сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу.

Очікувані результати

 • залучення до оплачуваних громадських робіт;
 • охоплення навчанням, перенавчанням та підвищення кваліфікації ;
 • працевлаштування на нові робочі місця .

1.3.3.2.   Соціальний захист

Мета діяльності у 2021 році: соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення, надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян, створення додаткової системи задоволення потреб пільгової категорії громадян; забезпечення соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей.

Основними завданнями діяльності є:

  • реалізація конституційних гарантій та прав громадян на соціальний захист;
  • забезпечення адресності та матеріальної підтримки малозабезпечених сімей, непрацездатних осіб, громадян похилого віку, сімей з дітьми, дітей з інвалідністю, осіб з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції й членів їх сімей, та інших осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;
  • поліпшення умов для організації прийому громадян з питань соціального захисту населення.

Шляхи досягнення поставлених завдань:

  • вчасне нарахування та виплата усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, надання пільг та субсидій;
  • проведення моніторингу потреби населення в соціальних послугах та допомогах, визначення та сприяння наданню додаткових пільг та соціальних  гарантій за рахунок коштів бюджету ТГ найнужденнішим мешканцям громади;
  • виконання програм соціальної направленості «Турбота»;
  • забезпечення належного рівня надання послуг в комунальних установах соціального захисту населення.

Очікувані результати:

 • підтримка гідного рівня життя населення громади шляхом виконання державних та місцевих програм в частині надання усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій та пільг;
 • охоплення максимальної кількості сімей, які потребують підтримки держави та місцевої влади.

1.3.3.3.   Охорона здоров’я населення

Мета діяльності у 2021 році: збереження та зміцнення здоров’я мешканців ТГ, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Основними завданнями діяльності є:

 • забезпечення лікувально-профілактичних закладів громади медикаментами, інструментарієм, апаратурою та засобами медичного призначення;
 • ремонт приміщень  для комфортного перебування пацієнтів та працівників, автоматизація системи прийому пацієнтів;
 • підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження в лікувально-профілактичних закладах;
 • збереження існуючої матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я громади для забезпечення їх стійкої роботи, направленої на зміцнення здоров'я усіх категорій населення;
 • підвищення готовності закладів охорони здоров’я та їх працівників до ефективного подолання кризових та надзвичайних ситуацій;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань;
 • зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення;
 • підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;
 • реалізація державних реформ у сфері охорони здоров’я;
 • продовження оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я громади;
 • впровадження новітніх технологій в галузі з метою надання якісної медичної допомоги населенню.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • придбання комп’ютерного обладнання для впровадження електронної системи в закладах охорони здоров’я;
 • придбання медичного обладнання та інструментарію, проведення капремонтів приміщень, забезпечення санітарним автотранспортом для підвищення якості надання медичних послуг;
 • проведення заходів (лекції, круглі столи, зустрічі) та поширення інформації (через ЗМІ) щодо активної пропаганди здорового способу життя як основного чинника збереження та покращення здоров’я;
 • вжиття комплексних заходів, направлених на забезпечення населення якісними медичними послугами, в т. ч. на профілактику інвалідизації населення (зокрема, реалізація урядової програми «Доступні ліки», пільгові рецепти, забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну тощо);
 • своєчасне та у повному обсязі проведення діагностики туберкульозу серед  населення з метою виявлення захворювання на ранніх стадіях;
 • медичне забезпечення пільгових категорії населення, зокрема учасників АТО;
 • впровадження у закладах охорони здоров’я заходів з енергозбереження;
 • доведення санітарно-технічного стану приміщень до вимог ДБН та САНПіН, забезпечення умов праці працюючих в галузі до санітарно-гігієнічних вимог;

Очікувані результати

 • зниження захворюваності на деструктивні форми туберкульозу;
 • збільшення виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях;
 • зниження рівня захворюваності на COVID-19.

1.3.3.4.   Освіта

Мета діяльності у 2021 році: продовження впровадження ключових ідей Нової української школи, створення нового освітнього простору, що максимально мотивує дітей до навчання та особистісного розвитку.

Основними завданнями діяльності є:

 • підвищення знаннєвого компоненту психолого-педагогічних, академічних та методичних компетентностей педагогів;
 • підвищення професійного рівня вчителів щодо якісного проходження сертифікації;
 • формування національно-патріотичної свідомості школярів, шани та поваги до історії та традицій держави, готовності завжди прийти на захист її суверенітету;
 • широке залучення дітей до позашкільної освіти;
 • забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних особливостей, стану здоров’я, демографічної ситуації;
 • забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти,  у тому числі в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 • створення комфортних та безпечних умов перебування у приміщеннях учасників освітнього процесу.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • проведення методичних заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня педагогів, з урахуванням сучасних підходів та методик;
 • системна організація військово-патріотичного виховання школярів,  проведення заходів патріотичного спрямування із широким залучення ветеранів, учасників бойових дій, волонтерів тощо;
 • забезпечення архітектурної доступності закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами (облаштування пандусів, санвузлів, поручнів, ресурсних кімнат тощо);

Очікувані результати:

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
 • підвищення рівня національної свідомості, високоосвіченої особистості школяра, здатної до саморозвитку та самовдосконалення;
 • виховання активної життєвої позиції, життєвокомпетентного громадянина України;
 • створення комфортних умов для навчання та виховання дітей;

1.3.3.5.   Культура, туризм

Мета діяльності у 2021 році: посилення ролі культури, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадського, духовного суспільства, розвиток культурного та туристичного потенціалу громади, підвищення його іміджу.  

Основними завданнями діяльності є:

 •  реалізація державної політики у сфері культури та туризму;
 •  охорона культурної спадщини, а також державної мовної політики, як необхідної умови розвитку гармонійного суспільства в інтересах ТГ;
 • створення бренду громади, унікального іміджу громади через позиціонування його історичних, архітектурних, культурних ресурсів;
 • розвиток туризму.

Шляхи виконання поставлених завдань:

  • проведення конкурсів, фестивалів, мистецьких проєктів, відзначення державних свят у громаді та фінансова підтримка участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях;
  • проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини;
  • покращення якості бібліотечних послуг шляхом поповнення бібліотечних фондів, проведення ремонтних робіт бібліотек громади та покращення їх матеріально-технічної бази;
  • створення бренду громади;
  • створення інтерактивних сервісів для туристів, розробка туристичних маршрутів;
  • розроблення додаткового контенту для віртуального гіда з технологією доповненої реальності;
  • створення якісної туристичної інфраструктури.

Очікувані результати

  • охоплення бібліотечними послугами населення громади;
  • збільшення відсотку жителів, охоплених культурно-мистецькими заходами;
  • збільшення відсотку паспортизованих об’єктів культурної спадщини;
  • збільшення потоку туристів;
  • виготовлення фотоконтенту в та відеоконтенту;
  • створення нових туристичних маршрутів. 

1.3.3.6.   Фізична культура і спорт

Мета діяльності у 2021 році: залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, забезпечення проведення міських змагань та забезпечення представлення досягнень спортсменами громади на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені.

Основними завданнями діяльності є:

  • формування у населення традицій щодо занять фізичною культурою і спортом, як важливих складових забезпечення здорового способу життя;
  • створення сучасних спортивних об’єктів для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання і в зонах масового відпочинку населення;

Шляхи виконання поставлених завдань:

  • забезпечення сучасним обладнанням та інвентарем (футбольними м’ячами, килимами для греко-римської та вільної боротьби, рингу, інвентарю для легкої атлетики та тенісу);
  • удосконалення системи формування та підготовки збірних команд громади;
  • проведення капітального та поточного ремонтів спортивних залів загальноосвітніх шкіл;
  • будівництво нових сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання.

Очікувані результати

  • підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою населення громади;
  • збільшення кількості спортивних заходів та їх учасників;

1.3.3.7.   Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Підтримка сім’ї

Мета діяльності у 2021 році: створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій.

Основними завданнями діяльності є:

 • забезпечення соціального захисту багатодітних сімей, запобігання насильству в сім’ї та торгівлі людьми;
 • сприяння співробітництву з підприємствами, установами, громадськими організаціями щодо посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • матеріальна підтримка багатодітних сімей шляхом надання різних видів соціальної допомоги, як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів місцевого бюджету;
 • продовження проведення просвітницько-профілактичних заходів щодо запобігання насильству в сім’ї, забезпечення гендерної рівності;
 • посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, підтримки осіб, постраждалих від насильства в сім’ї та торгівлі людьми, удосконалення форм її проведення.

Очікувані результати

 • підвищення престижу багатодітних сімей, охоплення їх заходами соціального захисту;
 • зменшення рівня домашнього насильства та створення дієвих механізмів надання допомоги жертвам насильства;
 • підвищення рівня психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків шляхом проведення тренінгів, семінарів, лекторіїв, виховних годин та практичних занять.

Підтримка дітей

Мета діяльності у 2021 році: забезпечення державного пріоритету сімейного виховання для кожної дитини.

Основними завданнями діяльності є:

 • здійснення  соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • забезпечення своєчасного виявлення, вивчення умов проживання та потреб дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, узяття їх на облік та надання допомоги з метою запобігання влаштування їх до інтернатних закладів;
 • здійснення соціально – профілактичної та попереджувальної роботи серед дітей;
 • виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • забезпечення придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  за рахунок субвенції державного бюджету;
 • своєчасне взяття на квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування , які досягли  16-річного віку;
 • збільшення кількості створення сімейних форм виховання: прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатного вихователя;
 • посилення профілактичної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою зменшення кількості  вилучених дітей;
 • проведення інформаційної роботи  щодо можливості усиновлення дітей  старшого віку родинними групами;

Очікувані результати

 • зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища;

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах

Мета діяльності у 2021 році: подолання та мінімізація складних життєвих обставин, в яких опинились сім’ї з дітьми, особи та молодь,  забезпечення соціальним супроводженням прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Основними завданнями діяльності є:

 • раннє виявлення, облік  та здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах;
 • проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства;
 • пропагування здорового способу життя серед підлітків та молоді;
 • створення сприятливих умов для  розвитку та функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • пропагування сімейних цінностей, відповідального батьківства, гендерної рівності серед сімей з низьким батьківським потенціалом;

Очікувані результати

 • збільшення кількості сімей, дітей та молоді, яким надані соціальні послуги;

Молодіжна політика

Мета діяльності у 2021 році: створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних умов для життєвого самовизначення, становлення, всебічної самореалізації молодих людей, вирішення актуальних проблем молоді; створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей та молоді.

Основними завданнями діяльності є:

 • формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді;
 • створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);
 • розвиток неформальної освіти - здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза системою освіти;
 • здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя серед молоді;
 • підтримка та розвиток творчої, інтелектуально обдарованої молоді, забезпечення згромадавного дозвілля молоді;
 • підтримка та розвиток мережі інститутів громадянського суспільства;
 • організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей і молоді громади;

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • створення умов для самозайнятості молодих людей та залучення їх до волонтерської діяльності, розвитку та удосконалення системи неформальної освіти, що дасть змогу набути молодими людьми знання, уміння та навички поза системою освіти;
 • поширення в молодіжному середовищі активного та культурного відпочинку, проведення заходів, направлених на популяризацію та утвердження здорового способу життя;
 • організація згромадавного дозвілля, всебічного розвитку особистості, самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, підтримка проведення загальноміських заходів спортивно-розважального спрямування, фестивалів, конкурсів та інше;
 • налагодження постійної партнерської співпраці з діючими інститутами громадянського суспільства;
 • сприяння створенню та розвитку нових інститутів громадянського суспільства, поширення інформації про існуючі організації, делегування їм повноважень через проведення конкурсів проєктів та надання фінансової підтримки з бюджету ТГ.

Очікувані результати

 • сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення і самореалізації її особистості, формування морально-правової культури та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі;
 • соціалізація молоді в суспільстві, підготовка її до роботи в умовах конкуренції шляхом проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями;
 • збільшення на  кількості молоді, охопленої молодіжними святковими, розважальними програмами, конкурсами, фестивалями на сучасному рівні, популяризація згромадавного і інтелектуального дозвілля, спрямованого на розвиток молодіжного культурного життя громади.

1.3.3.8.   Громадянське суспільство, інформаційний простір, інформаційні технології

Громадянське суспільство, інформаційний простір

Мета діяльності у 2021 році:

  • створення системи підвищення рівня забезпечення конституційних прав та інтересів територіальної громади громади в сфері інформації, взаємодія органів місцевого самоврядування громади з членами територіальної громади у вирішенні справ, які стосуються жителів громади, шляхом своєчасного ознайомлення з намірами, рішеннями, створення привабливого інвестиційного клімату;
  • створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства; налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування на засадах партнерства; забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи та самоорганізації; збереження суспільного порозуміння на території громади.

Основними завданнями діяльності є:

  • забезпечення інформаційної прозорості діяльності Зноб-Новгородської селищної ради та її виконавчого комітету;
  • забезпечення належних умов для реалізації конституційного права громадян на участь в формуванні та реалізації державної та місцевої політики;

Шляхи виконання поставлених завдань:

  • проведення медіа-заходів, наповнення офіційного сайту Зноб-Новгородської селищної ради, підготовка інформаційних програм, роликів, забезпечення співпраці з місцевими теле- та радіоканалами, електронними та друкованими ЗМІ, проведення єдиних інформаційних днів;
  • підтримка ініціатив громадських організацій щодо соціально-економічного та культурного розвитку громади, налагодження зворотного зв’язку між владою та громадськістю, підвищення активності інститутів громадянського суспільства, реалізація заходів з громадянської освіти, впровадження партиципаторного бюджету;

Очікувані результати

 • підвищення рівня інформування населення щодо діяльності Зноб-Новгородської селищної ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів, а також з актуальних питань життєдіяльності громади.

Інформаційні технології

Мета діяльності у 2021 році: автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем, яка спрямована на об'єднання населення, органів влади та органів місцевого самоврядування, комунальних служб, суб’єктів господарювання та суспільних ор­ганізацій шляхом впровадження відповідних технологій, засобів та процесів заради підвищення ефективності управління, покращення рівня безпеки, забезпечення сучасними електронними сервісами, ін­формаційними технологіями громадян та бізнесу.

Основними завданнями діяльності є:

  • забезпечення якості стандарту організації ІТ-процесів в виконавчих органах Зноб-Новгородської селищної ради;
  • забезпечення інформаційної безпеки;
  • мінімізація витрат на управління серверами і стаціонарними комп'ютерами для виконання функцій виконавчими органами Зноб-Новгородської селищної ради;
  • відмова від локальної периферії, введення централізовано систем друку, сканування тощо.

Шляхи виконання поставлених завдань:

  • проведення аудитів ІТ-процесів та їх сертифікація (прийняття ITIL, ISO 27001, принципу CloudFirst у організації структури обробки даних);
  • досягнення Раціоналізованого рівня зрілості ІТ-інфраструктури за моделлю компанії Майкрософт;
  • поступовий перехід на сервісну модель ІТ, переведення програмного забезпечення та додатків на модель SaaS і мінімізації власної інфраструктури.

1.3.4.      Природокористування та безпека життєдіяльності

1.3.4.1.   Охорона навколишнього природного середовища

Мета діяльності у 2021 році: реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Основними завданнями діяльності є:

  • відновлення гідрологічного режиму та зменшення рівня забруднення водних об’єктів, будівництво та реконструкція каналізаційної системи, реконструкція очисних споруд;
  • екологічно безпечне поводження з відходами, створення системи безпечного поводження з небезпечними відходами у складі побутових та медичних відходів, впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з відходами;
  • збільшення площі зелених насаджень, належне утримання та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду;
  • підвищення рівня екологічної освіти і виховання населення.

Шляхи виконання поставлених завдань:

Поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах муніципальної інфраструктури за рахунок:

  • підвищення рівня суспільної екологічної свідомості громадян;
  • поліпшення технічного стану та благоустрою водойм.

Очікувані результати

 • підтримка стану навколишнього природного середовища на рівні, безпечного для життєдіяльності населення;
 • мінімізація забруднення поверхневих водних об’єктів та ґрунтів;
 • поліпшення стану і збереження існуючих, створення нових зелених насаджень;
 • підвищення рівня екологічної свідомості та інформування населення з питань охорони навколишнього природного середовища;
 • поліпшення стану річок.

1.3.4.2.   Сприяння забезпеченню законності та правопорядку

Мета діяльності у 2021 році: запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень та злочинів, удосконалення методів роботи з їх профілактики,  створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення та шкільної молоді, сприяння участі громадян та їх об’єднань у боротьбі зі злочинністю.

Основними завданнями діяльності є:

 • зниження рівня злочинності, створення безпечних умов життя громадян громади, захист їх прав, свобод та законних інтересів;
 • усунення причин і умов, що зумовлюють втягнення молоді та підлітків у протиправну діяльність;
 • підвищення ефективності заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню протиправних дій;
 • сприяння в роботі правоохоронним органам в питаннях підвищення правосвідомості водіїв та пішоходів на дорогах та вулицях громади;
 • залучення громадян громади до охорони громадського порядку;
 • проведення агітаційно-просвітницької роботи серед громадськості щодо підтримки та добровільного сприяння у забезпеченні законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • сприяння зміцненню матеріально-технічної бази поліції шляхом модернізації та оснащеності робочих місць дільничних офіцерів поліції в пунктах охорони громадського порядку;
 • впровадження сучасних методів дистанційного контролю за громадською безпекою та безпекою дорожнього руху шляхом встановлення систем відеоспостереження та підтримання їх у працездатному стані;
 • проведення роз’яснювальної роботи в ЗМІ, на підприємствах, установах, організаціях громади з метою підвищення рівня правової свідомості серед населення громади;
 • сприяння участі громадян громади у боротьбі зі злочинністю шляхом фінансової підтримки діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку;

Очікувані результати

 • забезпечення на території ТГ публічної безпеки та громадського порядку;
 • встановлення на перехрестях вулиць громади, а також на основних виїздах з смт Зноб-Новгородське засобів відеофіксації порушень ПДР;

1.3.4.3.   Техногенна безпека людини

Мета діяльності у 2021 році: зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території ТГ.

Основними завданнями діяльності є:

 •  створення ефективних сил цивільного  захисту  для  зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території громади від їх наслідків.

Шляхи виконання поставлених завдань:

 • удосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у процесі здійснення заходів цивільного захисту;
 • забезпечення і функціонування системи оповіщення цивільного захисту;
 • удосконалення та відновлення системи оповіщення населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

Очікувані результати

 • Створення умов для попередження та захисту населення від надзвичайних ситуацій.

1.3.4.4.   Охорона праці

Мета діяльності у 2021 році: створення належних, безпечних і здорових умов  праці, запобігання   нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Основними завданнями діяльності є:

 • зменшення кількості випадків виробничого травматизму;
 • поліпшення системи управління охороною праці;
 • підвищення рівня знань з безпечної організації виконання робіт керівників, спеціалістів підприємств, працівників установ та організацій громади усіх форм власності;
 • удосконалення технологічних процесів, заміна обладнання, що має конструктивні недоліки і велику зношеність, поліпшення моніторингу (діагностики) технічного стану будівель і споруд, обладнання, інструменту і засобів колективного та індивідуального захисту;
 • покращення стану фінансування роботодавцями комплексних заходів з охорони праці;
 • заходи з захисту працюючих від дії шкідливих і небезпечних факторів.

Шляхи виконання поставлених завдань:

  • заміна технологічних процесів та операцій, пов’язаних з виникненням небезпечних і шкідливих виробничих факторів на більш безпечні;
  • комплексна механізація, автоматизація технологічних процесів за наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
  • удосконалення роботи щодо підвищення існуючого рівня знань посадових та відповідальних осіб, які вирішують питання охорони праці на підприємствах, установах та організаціях громади усіх форм власності;
  • інформування через засоби масової інформації працівників про недопущення порушення вимог законодавства з охорони праці, дотримання інструкцій з охорони праці та дотримання вимог безпеки під час експлуатації обладнання, машин, механізмів тощо.

Очікувані результати

  • поліпшення умов праці на виробництві за рахунок збільшення фінансування заходів з охорони праці;
  • зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах, установах та організаціях.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь